(044) 339-99-94

(044) 285-46-69

(044) 285-52-12

"Комбінат Будіндустрії" - більше 60 років на ринку

Новини

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ». 2. Код за ЄДРПОУ 04012193. 3. Місцезнаходження: вул. Будіндустрії, 7, м. Київ, 01013. 4. Міжміський код, телефон та факс: 044, 2852041, 2854743. 5. Електронна поштова адреса: budindustriya@kv.chereda.net 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://budindustriya.kiev.ua 7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення

1.Відповідно до наказу Голови правлiння вiд 16.05.2016 р. №209- К звільнено з посади Головного бухгалтера (переведено на іншу роботу) з 17.05.2016 р. Максимовича Кирила Миколайовича (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0%. Переведення посадової особи виконано на пiдставi поданої заяви. Строк, протягом якого перебував на посадi Головного бухгалтера: з 16.02.2015 р. до 17.05.2016 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 2.Відповідно до наказу Голови правлiння вiд 16.05.2016 р. №209- К призначено з 17.05.2016 р. на посаду Головного бухгалтера Маюрихiну Юлiю Олександрiвну (посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження, винагорода та обов’язки посадової особи – згідно з посадовою інструкцією та штатним розписом. Освіта вища, економічна. Загальний трудовий стаж – 11 років. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 0%, розмiр пакета акцiй емiтента – акцiями товариства не володiє. Призначено на посаду на пiдставi наданої заяви. Строк, на який призначено посадову особу – на невизначений строк. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер, фiнансовий директор, заступник начальника бухгалтерського вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Канарчук Олександр Вадимович.